Karsten Moholt

Karsten Moholt arbeider kontinuerlig for å være en ledende aktør innen elektromekanisk industri. Vår vinnende strategi er et vedvarende fokus på å utvikle nye løsninger for effektivt vedlikehold.

Utsikt over Karsten Moholt verksted på Askøy
Karsten Moholts verksted på Askøy

Karsten Moholt har over flere generasjoner bygget opp unik kompetanse og erfaring innenfor roterende elektromekanisk utstyr, noe som gjør at vi i dag er verdensledende innenfor flere av våre fagfelt.

Karsten Moholt er en foretrukket samarbeidspartner for flere av verdens ledende selskaper.

Kontakt

Vi er klar til å hjelpe, hele døgnet
Vakttelefon 24/7: +47 93 25 08 00
Sentralbord: +47 55 94 34 00
firmapost@kmoas.no


Besøksadresse:
Karsten Moholt
Storebotn 90
5309 Kleppestø
Norway

Postadresse:
Karsten Moholt AS
PB 404, 5323 KLEPPESTØ, Norway

Ledelsen

CEO
Arne Hammer
Mob: 932 48 111

CFO
Øystein Harsvik
Mob: 957 37 228

COO
Laila Vindenes
Mob:975 81 485

CDO
Eivind Vethe
Mob: 917 18 691

CHRO
Sidsel Vindenes
Mob: 982 34 953

Salgsleder
Christian Skjoldli
Mob:481 00 701

CTO
Stian Bless
Mob: 482 63 424

Visjon, misjon og verdier

Visjon:

Den ledende servicepartner innen levetidsforlengelse av kritisk utstyr

Misjon:

Moholt gruppen skal være den foretrukne leverandøren innen tilstandskontroll,service, vedlikehold og reparasjon av utstyr for petroleums-, gass, shipping og landbasert industri globalt.

Verdier:

Pålitelig – kompetent – nyskapende – løsningsorientert

HMS & K

Det handler om respekt

Karsten Moholt AS aksepterer ingen skader verken på mennesker, miljø eller materiell. Vår målsetning er å være ledende innen HMS – og kvalitet i det segmentet vi opererer i. Vi har etablert konkrete måleparametere som vi bruker i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring.

STYRINGSSYSTEM

Karsten Moholt AS har over tid utviklet og implementert et integrert styringssystem. Systemet er sertifisert av Nemko og IQ Net ihht. ISO 9001, ISO 14001 og OSHAS 18001 og innrettet for kontinuerlig å forbedre komplekse arbeidsprosesser og samspillet mellom dem, og styre dem i henhold til det ansvaret vi som bedrift har overfor våre ansatte, kunder, myndigheter, eiere og miljøet.

KVALITET

Hos Karsten Moholt AS skal vi ha kunden i fokus og levere produkter og tjenester til riktig tid, kvalitet og med rett kompetanse. Vi har som mål hele tiden å kunne tilfredsstille kundens krav og bidra til lønnsomhet gjennom effektiv og kostnadsbevisst utførelse av vårt arbeid og anvendelse av nye metoder og teknologier. Derfor har vi også etablert tydelige mål for kvalitet som vi styrer etter. Vi er, som eneste selskap i Norge, foruten å være Nemko-godkjent verksted, både IECEx og UL-godkjent for reparasjon og overhaling av utstyr som skal opereres i eksplosjonsfarlige omgivelser. Videre er Tilstandskontrollavdelingen vår både DNV GL- godkjent og ABS-godkjent tjenesteleverandør og autorisert opplærings- og eksamineringsinstans for vedlikeholdspersonell. Vi er også godkjente servicesenter for både ABB, Nemko og godkjent som sakkyndig kontrollør av trucker. Selskapet er også registrert i flere prekvalifiseringsdatabaser for leverandører, som bl.a Achilles JQS, TransQ, Sellicha og StartBank. I tillegg til den løpende revisjonen som disse kundene og sertifiseringsselskap gjennomfører, driver vi også kontinuerlig egenkontroll av våre system, prosesser og produkter gjennom interne kvalitetsrevisjoner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Selskapet har som mål å drive en proaktiv og fremtidsrettet styring av HMS-arbeidet i virksomheten. Vi er opptatt av at våre produkter og tjenester skal leveres med minimale konsekvenser for miljø og høy grad av sikkerhet for våre ansatte i tilvirkningsprosessen.
Selskapet utarbeider årlige HMS-program. Vi har etablert konkrete måleparametere knyttet til våre helse- miljø og sikkerhetsmål, herunder også absolutte mål om null skader og ulykker, null arbeidsrelatert sykefravær og null rapporteringspliktige utslipp til det ytre miljø. Målene blir løpende overvåket gjennom styringssystemet og uønskede hendelser blir både fortløpende registrert i vårt kvalitetssystem samt avdekket gjennom faste vernerunder og interne HMS-revisjoner. Bedriften har også systemer for opplæring og kompetanseheving, der alle nyansatte må gjennom felles HMS-opplæring som ledd i selskapets opplæringsplan.Karsten Moholt er godt på vei mot målet om null skader, og de siste årene har antall uønskede hendelser og ulykker vært svært lavt. Selskapet vet imidlertid at dette arbeidet krever kontinuerlig fokus.

K-HMS, Policy

K-HMS-policy Rev.G_V2 (1)

Sertifikater og godkjenning

Authorization

Authorized by

Certificate #

ISO 9001 2015  SBCert  NO919594136
ISO 14001 2015  SBCert  NO919594136
OSHAS 18001 2007  SBCert NO919594136
IECEx Facility Assessment Report  IEC IECEx NO/PRE/FAR17.0001/02
Approved service supplier  DNV GL  OSL-14-5624
Approved enterprise  DNV GL  Approval no: 173829
Autorized workshop  Nemko  Authorization number 18
 Authorized manufacturer  UL  E121976
 Autgorized Examination Center (AEC) Mobius Institute
Board of Certification
 N/A
 Autgorized Training Center (ATC) Mobius Institute
Board of Certification
 N/A
 Certified inspection agency  ASAS  ATS-141/4
 Authorized service center  ABB  ATEM 470001
 Authorized service provider  ABS 19-BE3684747-A
 Achilles JQS  Achilles Information Centre  21686
 Sellicha  Sellicha Qualification  100242
 TransQ  Achilles Information AB  203580
Utilities NCE  Achilles Information Limited N/A

Standard salgsbetingelser

Avtale om levering av utstyr og/eller tjenester

(For our english T&Cs see here)

(For our norwegian T&Cs see here)

1. Alminnelige bestemmelser
Karsten Moholt AS (KM) har utarbeidet egne vilkår for sine leveranser til Kunden. I den utstrekning leveransen omfatter maskiner og annet elektromekanisk utstyr, gjelder NL 01. I den utstrekning en leveranse omfatter maskiner og annet elektromekanisk utstyr med montasje, gjelder NLM 02. Vilkårene i NL 01 / NLM 02 kommer til anvendelse med de endringer og suppleringer som fremgår i nedenstående vilkår, sammen med tilbud og ordrebekreftelse.

 

2. Tilbud
Tilbudet forplikter KM bare innenfor den frist som KM har oppgitt i tilbudet. Er det ikke oppgitt noen frist, står tilbudet åpent for aksept i 15 dager regnet fra tilbudets dato.

 

3. Priser
Alle priser er betinget av fri og rettidig tilgang for utførelse av arbeidet og rettidig levering av nødvendig informasjon fra Kunden. KM forbeholder seg retten til å kreve dekket alle tilleggskostnader og justere leveringstider ved manglende fri og rettidig tilgang for utførelse og forsinket levering av informasjon. Prisene inkluderer ikke arbeid eller deler som følge av uforutsette elektriske eller mekaniske feil, eller defekter som ligger utenfor parameterne som benyttes ved diagnostisering av utstyr og derfor bare kan oppdages senere i overhalingsprosess. Prisene inntatt i KMs prislister er eksklusive avgifter til staten, herunder merverdiavgift. Det tas forbehold om prisjustering i forbindelse med valuta svingninger og nasjonale lønnsoppgjør.

 

4. Fakturering
Status og diagnose
Alle kostnader som påløper for status/diagnose eller teknisk utredning av utstyr, rådgivning og eventuell innkjøpsbistand, vil bli fakturert fortløpende. Minimumspris for diagnose er 5.000,-
Reparasjoner/vedlikehold det er gitt tilbud på og som ikke bekreftes innen tilbudsfristen, returneres til kunde.

 

Arbeid i KM sitt verksted
Arbeid i våre verksteder faktureres etter påløpt tid, dersom det ikke foreligger annen avtale. Dersom tjenestene skal uføres på fastpris tas det forbehold om uforutsette elektriske og mekaniske feil, og medgått tid vil bli rapportert og fakturert. Dersom tjenestene krever at det arbeides overtid, vil arbeid utover 8 timer bli fakturert som overtid med henholdsvis 50 % for de første fem timer og deretter 100 %. Hvis ikke annet er avtalt, vil KM delfakturere ihht fremdrift på arbeidsordre eller avtalt milepæl. Bestilte deler med en total anskaffelsesverdi på over 100.000,- vil faktureres fortløpende.

 

Testing
Dersom ikke annet er beskrevet i tilbud betyr test av motor eller generator test i tomgang. KM har ikke ansvar for tilstanden til AVR ved testing av tilhørende generator i eget verksted. Dersom KM skal kunne teste AVR tilhørende en generator, må dette gjøres i felt med mulighet for lastpåslag og lastavslag.

 

Fjerntilstandsovervåking og analysetjenester
Arbeid relatert til planlegging, sensorinstallasjon og/eller andre oppstartskostnader som er nødvendige for levering av fjerntilstandsovervåking og analysetjenester faktureres i henhold til påløpt tid og materiell og er, med mindre annet er avtalt, underlagt de samme vilkår for overtid, reiseutgifter mv som annet arbeid under disse generelle vilkårene. Hvis tjenestene skal leveres til fastpris, inkludert sensorlevering og installasjon, forbeholder KM seg retten til å fakturere eventuell ekstratid som følge av manglende fri og rettidig tilgang, forsinkelse, ved feilgitt informasjon fra kunde eller uforutsette elektriske eller mekaniske feil.

Med mindre annet er avtalt, faktureres sensorer og annet nødvendig utstyr i henhold til KMs prislister og blir kundes eiendom ved installasjon og full betaling.

Fjerntilstandsovervåkning og analysetjenester faktureres hver måned, med mindre annet er avtalt. Med mindre annet er avtalt, har kunden rett til å selge eller på annen måte gi tilgang til rapporter/analyser til kundens kunde. KM skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for kundens kunde for eventuelle tap på grunn av bruk av slike rapporter eller analyser.

Der hvor fjerntilstandsovervåking og analysetjenestene skal baseres på data levert av sensorer og utstyr som ikke er installert av KM, er KM ikke ansvarlig for eventuelle feil i tjenestene i den utstrekning de skyldes feil i de medfølgende dataene. Betingelsene i klausul 7 og 8 gjelder også fullt ut.

Avtaler om å levere fjerntilstandsovervåking og analysetjenester har en fast varighet på 12 måneder, hvoretter de automatisk fornyes i ytterligere 12 måneder med mindre varsel om kansellering gis minst 30 dager før slutten av den inneværende 12-månedersperioden.

 

Arbeid i felt

Offshore Innland/Utland
Arbeid offshore faktureres månedlig ihht. påløpte timer i henhold til signerte timelister. Arbeid utover 12 timer vil bli fakturert som 100 % overtid. Dersom det er oppgitt dagrater for arbeid i felt, er dette basert på en normal arbeidsdag på 12 timer, og overtid vil komme i tillegg. Påløpte arbeidstimer faktureres månedlig.

 

Onshore Norge
Arbeid onshore faktureres månedlig ihht. påløpte timer. Arbeid utover 8 timer vil bli fakturert som overtid med henholdsvis 50 % for de første fem timer og deretter 100 %. Dersom det er oppgitt dagrater for arbeid i felt, er dette basert på en normal arbeidsdag på 8 timer. Overtid vil komme i tillegg til avtalt dagrate. Utenfor Hordaland faktureres et utenbys tillegg i form av 20 % økning av timeprisen.

 

Onshore Utland
Arbeid onshore utenfor Norge faktureres månedlig ihht. påløpte timer etter signerte timelister. Arbeid utover 12 timer vil bli fakturert som 100 % overtid i tillegg til avtalt dagrate. Dersom det er oppgitt dagrater for arbeid i utlandet, er dette basert på en normal arbeidsdag på 12 timer.

 

Avspasering etter nattarbeid
For hver time arbeidet etter klokken 22.00 vil det bli fakturert 1 time avspasering.

 

Lørdag og Søndager/Helligdager
For arbeid på lørdager faktureres de første 5 timer som 50 % overtid. Deretter faktureres det 100 % overtid. For arbeid på søndager og helligdager faktureres 100 % overtid fra oppstart av arbeid.

 

Reisetid
Reisetid faktureres etter signerte timelister. Det faktureres inntil 12 timers reisetid i løpet av 24 timer. Ventetid forårsaket av endringer/ utsettelse/ kansellering av flyavganger, helikopteravganger eller andre transportmåter faktureres som reisetid på utreise og som arbeidstid ved hjemreise. Reisetid i forbindelse med utførelse av garantiarbeid i feltet faktureres i henhold til signerte timelister.

 

Reiseutgifter
Reiseutgifter faktureres etter statens regulativ med et administrasjonstillegg på 10 %.
Utlegg i forbindelse med reise faktureres til kostpris i henhold til bilag med et administrasjonstillegg på 10 %.
Reiseutgifter i forbindelse med utførelse av garantiarbeid i feltet faktureres til kostpris i henhold til bilag med et administrasjonstillegg på 10 %. Dette inkluderer også ventetid på reisen.

 

Mob/demob
Til faste oljedestinasjoner i Norge (Bergen, Stavanger, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest) benyttes det faste mob/demob rater om ikke annet er avtalt. Ratene inkluderer mobilisering fra Storebotn 90 til innsjekk på heliport på valgte destinasjon. Ved demobilisering gjelder ratene fra utsjekk fra heliport på valgte destinasjon til Storebotn 90.

Følgende er ikke inkludert i mob/demob ratene og vil følgelig bli fakturert time for time:

  • Ventetid på heliport etter innsjekk
  • Ventetid på helikopter offshore
  • Reisetid til og fra oljeplattform.

Kost og losji ved overnatting i forbindelse med mobilisering eller demobilisering som følge av manglende korrespondanse mellom fly og helikopter er ikke dekket av mob/demob ratene og vil bli fakturert til kostpris med et administrasjonstillegg på 10%.

 

Forsinkelse og forskyvning
KM krever 36 timers forvarsel for forsinkelse eller forskyvning i forhold til avtalt startdato for arbeidet. Hvis oppdraget blir forsinket, og vår service tekniker blir satt på standby vil det bli fakturert en daglig standbyrate på 2 500 NOK pr service tekniker.

 

Utrykning
24 timers tilgjengelig nødmobilisering belastes med kroner 10 000 pr person pr. oppdrag

 

Utstyr/deler
Om ikke annet er avtalt faktureres bestilte deler og utstyr 100% ved mottak lager hos KM eller kunde.

 

5. Betalingsvilkår
Faktura forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter med 1 % pr. måned.

 

6. Levering og risikoovergang
Levering av utstyr skjer i henhold til Incoterms® 2010 ”EXW” dersom ikke annet er avtalt.

 

7. Direktesalg
Alt salg av tredjepartsutstyr vil være underlagt vilkår og betingelser som er avtalt med vår underleverandør på tidspunkt for offisiell PO fra Kunde.

 

8. Mottak og ansvar for mangler
KM gir 12 måneders garanti mot feil og mangler ved arbeid/tjenester utført av oss i våre verksteder eller i felt. For midlertidige nødreparasjoner gis det ingen garanti. KM har ikke noe ansvar for feil som oppstår som følge av drift, inkludert uriktig anvendelse og mangelfullt vedlikehold. Det gis verken garanti for eller aksept av ansvar for generatorer som etter overhaling eller reparasjon kjøres med lav last mot filter og frekvensomformer, da dette kan føre til mating av reaktiv effekt inn i generator. Kunden skal dekke alle kostnader ved transport av personell og utstyr til og fra alle offshore lokasjoner og kost og losji på offshore lokasjoner. KM har ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår som en følge av feil/mangelfullt utført arbeid. Ved reklamasjon må kunde besørge demontering og forsendelse av utstyr til KM’s utførende verksted. Kunde skal utfylle KM’s rotårsaksanalyseskjema og oversende dette til KM når reklamasjon meldes.

Kunden plikter å foreta mottakskontroll av utstyr umiddelbart og senest en dag etter varen er ankommet kunden. Klage til KM på skader, manko eller tap må fremsettes senest en uke etter mottak av utstyret. Dersom slik klage ikke er gitt innen en uke fra mottak av utstyret, skal det leverte utstyret anses å være uten noe manko, skade eller tap ved levering.

9. Ansvarsbegrensninger og ansvarsfrihet

Utstyr og personell
Kunden skal fullt ut holde KM og KMs underleverandører skadesløs for ethvert krav, ansvar, tap og/eller skader som knytter seg til personskade eller tap av menneskeliv blant ansatte hos Kunden, Kundens kunder og/eller underleverandører og tap av eller skade på eiendom som tilhører Kunden, Kundens kunder og/eller underleverandører, som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med tjenestene eller voldt av utstyret i dets levetid. Kundens forpliktelse til å holde KM skadesløs skal gjelde generelt for tap av eller skade på utstyr som KM skal utføre tjenester på uavhengig av formelle eierskap til objektet, og til ethvert annet tap som Kundens kunde måtte ha som følge av utstyr eller tjenester levert av KM. KMs maksimale ansvar for eventuelle tap eller skade på objektet skal uansett være begrenset til 1 million kroner.
Kundens skadesløsholdelsesforpliktelser skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra KM eller deres underleverandører.

 

Forurensning
I den grad tjenestene utføres på eller i forbindelse med utstyr og/eller objekt som skal benyttes offshore, skal Kunden fullt ut holde KM og deres underleverandører skadesløs fra og mot ethvert krav og tap som måtte oppstå som følge av eller som på noen måte er relatert direkte og/eller indirekte til utførelsen av tjenestene, eller som er voldt av tjenestene eller utstyret/og eller objektet i sin levetid som følge av:
a) forurensning, uavhengig om stammer fra grunnen eller fra installasjon der tjenestene utføres eller utstyr/objektet brukes.
b) brann, eksplosjon eller blow-out fra brønn eller reservoar.
c) utslipp av produkt fra ethvert anlegg, herunder rørledninger eller annet undersjøisk eller overflate installasjon.
Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra KM eller deres underleverandører.

 

Forsinkelse

KMs ansvar for forsinkelser skal uansett være begrenset til maksimalt 5% av (estimert) opprinnelige kontraktsverdi. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra KM eller deres underleverandører.

Konsekvenstap
Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den andre for noen følgeskader og indirekte tap som følge av eller i forbindelse med utførelse eller manglende utførelsen av sine forpliktelser under denne avtalen. Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den andre for tapt produksjon, tapt fortjeneste, avsavnstap, bortfall av kontrakter, uavhengig av om tapet var påregnelige ved tidspunktet for kontraktsinngåelse og/eller uavhengig av om slikt tap ansees som direkte eller indirekte tap. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra henholdsvis KM og deres underleverandører eller Kunden.

 

Totalansvarsbegrensning
KMs samlede ansvar under denne avtalen, inklusiv ansvar for forsinkelser og mangler, og uavhengig av om kontrakten heves eller ikke, skal være begrenset til det laveste beløpet av NOK 2 millioner og 25 % av (anslått) opprinnelige kontraktsverdi. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra henholdsvis KM og deres underleverandører eller Kunden.
Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i kontraktsvilkårene har partene fraskrevet seg retten til å påberope alle øvrige misligholdsbeføyelser som kan følge av lov eller annet grunnlag.

 

10. Kundens avbestilling
Hvis Kunden avbestiller, har KM rett til å belaste kunden alle kostnader som har påløpt i tilknytning til kontrakten eller oppdraget pluss 10 % av (anslått) opprinnelig kontraktsverdi.

 

11. Lovvalg og tvister
Kontrakten er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett, og alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av kontrakten skal avgjøres ved søksmål med Bergen tingrett som verneting.